ilkel, köleci ve feodal toplum
: - /10 ( Üye)

tacimmanap @tacimmanap

birinci kısım ilkel topluluk

•birinci bölüm. - insan toplumunun oluşu

1. insanın kökeni / insan ile hayvanlar arasında biyolojik akrabalık / insanın ataları: üst insansı maymunlar / 2. insanın oluşumunda emeğin rolü / insanın ilk atalarının çalışma eylemleri / 3. düşüncenin ve dilin evrimi / düşüncenin ilerlemesinde emeğin rolü / dil


•ikinci bölüm. - maddi üretim

1. maddi malların üretimi ve toplumsal ilerleme / toplumun ilerlemesinde coğrafi ortamın rolü / nüfus hareketlerinin ilerleyişi ve toplumsal gelişme / toplumsal yaşamın temeli olarak maddi malların üretimi / 2. maddi üretimin ilerlemesi / toplumun üretici güçleri / üretim ilişkileri


•üçüncü bölüm. - insanın biçimlenmesi ve ilkel topluluk rejiminin gelişmesi

1. toplumun oluşu sırasında üretici güçler / ilkel insanlar / iş aletlerinin gelişmesi / ateşin kullanılması / buzul devrinde iş aletlerinin gelişmesi / 2. çağcıl insanın biçimlenmesi / kro-manyon (cro-magnon) adamı / insan soyunun biçimlenmesi / insanlığın coğrafi yayılışı / 3. ilkel topluluk rejiminin oluşumu döneminde üretim ilişkileri / ilk insan sürüsü / doğal işbölümü / gentilice örgütlenmenin doğuşu / klan topluluğunda üretim ilişkileri / "ilkel komünizm" ile komünist toplum arasındaki temel ayrım / anaerkillik


•dördüncü bölüm. - ilkel topluluğun en yüksek aşaması

1. ilkel topluluğun açılıp genişlemesi çağında üretici güçler / yeni iş avadanlıklarının bulunuşu / bitki yetiştirilmesi / hayvan yetiştirme / 2. ilkel topluluğun en yüksek aşamasında üretim ilişkileri / toplumda ekonomik bağların ve üretim bağlarının güçlenmesi / klan ve kabilenin yönetim sistemi / sanatın başlaması / dinsel betimlemelerin doğuşu


•beşinci bölüm. - ilkel topluluğun parçalanıp dağılması

1. tunç ve demir devrinde üretici güçlerin ilerleyişi / maden" avadanlıkların bulunuşu / toprağın işlenmesinde gelişme / hayvancılıkta ilerleme / 2. üretim ilişkilerinde değişiklik / ilk toplumsal işbölümü / ikinci toplumsal işbölümü / değişimin ortaya çıkışı / ataerkillik / 3. ilkel topluluğun üretim ilişkilerinde bunalım / artı-ürünün ortaya çıkışı / ürünlerin bölüşülmesinde değişiklikler / yeni üretici güçlerle eski üretim ilişkileri arasında çelişkiler / ataerkil aile / özel mülkiyetin ortaya çıkışı / köleliğin ortaya çıkışı / toplumsal sınıfların ortaya çıkışı

ikinci kısım köleci toplum


•birinci bölüm. - asya ve afrika'nın köleci toplumları

1. topluluğa ait kölelik ve ataerkil kölelik / 2. devletin ortaya çıkışı / devletin görevleri / sınıflar ve devlet / topluluklar ve kabileler birlikleri / asya ve afrika'nın ilk köleci devletleri / köleci despotizm / 3. köleci toplumda üretim ilişkileri / köleler ve köle sahipleri / köleci devlette topluluğun rolü / 4. asya ve afrika'nın antikçağ imparatorluklarında üretici güçlerin gelişmesi / meta-para ilişkilerinin gelişmesi / kentlerin doğuşu / ticari ilişkilerin artması / 5. sınıf savaşımı ve rolü / 6. eski köleci toplumlarda ideoloji ve kültür / dinin rolü / materyalizmin ve diyalektiğin öğelerinin gelişmesi / bilim ve sanatlar / ekonomik ve toplumsal biçimlenme / 7. asya ve afrika'nın çeşitli devletlerinde kölelik ilişkilerinde gelişmenin özellikleri / eski mısır / eski hindistan / eski çin / urartu, harzem, kuşanlar krallığı / minalılar krallığı / devletlerarası ilişkilerin kurulması


•ikinci bölüm. - amerika'nın köleci devletleri

maya toplumu / aztekler devleti / şibşa devletleri / tiahuanako


•üçüncü bölüm. - eski yunan'da köleci düzenin özellikleri

1. ekonomi ve toplumsal ilişkiler, siyasal biçimler / yunan site-devleti / sitelerin kuruluşu, eski yunan'da ilkel topluluğun dağılışının sonucu / borçlar yüzünden köleleşmenin kaldırılması / eski yunan'da tiranlar / sitelerin çeşitli biçimleri / sitenin oligarşik biçimi (isparta) / köleci demokrasi (atina) / sitenin evriminde bir aşama. solon reformları / köleci site kesin biçimini alıyor / eski yunan kolonilerinin kurulması / yunan sitesinin ekonomik temeli / el emeği ile zihinsel emek arasındaki karşıtlık / yabancıların saldırısına karşı savunma / siteler sisteminin bunalımı / merkezileşen köleci devletin billurlaşması / yunan-makedonya fetihleri / siteler sistemi ile doğu despotizmleri rejiminin sentezi, yunan-makedonya-helen devletleri / 2. ideoloji ve kültür / ege uygarlığı denilen girit-miken uygarlığı / homeros toplumunun kültürü / yunan mitolojisi / mitolojik olimpos dini / iö 8. yüzyıldan 6. yüzyıla değin kültürün açılıp gelişmesi / doğanın bilimsel araştırılmasının başlangıcı / materyalist iyon okulu / felsefede idealist eğilimler / felsefede materyalist ve idealist görüşler arasında savaşım / bilimin kollara ayrılmasının başlangıcı, kültürün açılıp gelişmesi / materyalizm ile idealizm arasındaki savaşımın belirginleşmesi, demokritos'un çizgisi / materyalist filozofların tanrıtanımazlığı / idealist eğilimlerin gelişmesi, platon'un çizgisi / aristoteles / helenizmin ideolojisi ve kültürü


•dördüncü bölüm. - eski roma'da köleci düzenin bellibaşlı çizgileri
1. köleci toplumun ve köleci devletin yapısı / roma toplumunun ilk aşaması (imparatorluk çağı) / klan aristokrasisine karşı halkın savaşımı / cumhuriyetin başlangıcı / 2. köleci toplumun en yüksek aşaması / akdenizin romalılar tarafından fethi / köle emeğinin ağır basması / ticaret ve tefecilikte hızlanış / roma toplumunda çelişkilerin yeğinleşmesi / cumhuriyetin düşüşü ve imparatorluğun gelişi / 3. köleci roma devletinin çöküşü / büyük işletmelerin çöküşünün başlangıcı ve kolonluğun doğuşu / köleci toplumun bunalımının yeğinleşmesi / köleci üretim tarzının kesin olarak dağılıp parçalanması / 4. ideoloji ve kültür / eski cumhuriyet / cumhuriyetçi dönem / imparatorluk / hıristiyanlık / imparatorluğun evrimi / 5. roma imparatorluğunun düşüşü

üçüncü kısım feodal toplum


•giriş

köleci düzenin bağrında feodal öğelerin gelişmesi / roma imparatorluğunda devrimci altüst oluş / feodalitenin dönemlere bölünüşü


•birinci bölüm. - feodal ilişkilerin kuruluş dönemi (yukarı-ortaçağ)

1. batı avrupa'nın feodalleşmesi / eski cermenler ve slavlar / feodalleşme süreci / frank devletinde özel toprak mülkiyetinin gelişmesi / köylüler ve köleler / preces sistemi / gedik (bénéfice) / feodal sistemin (franc-alleu) kuruluşu. vasallık / feodal toplumun üretici güçleri / feodalitede üretim ilişkileri ve mülkiyet / sömürünün doğal niteliği / gerekli-ürün ve artı-ürün / toprak mülkiyetinin uygulama biçimi olarak feodal rant / feodal rantın gelişmesi / ekonomi-dışı baskı (cebir), kişisel, hukuksal ve yönetsel bağımlılık / yukarı-ortaçağda devlet / yukarı-ortaçağda frankların devleti / feodal toplumun temel uzlaşmaz-karşıtlığı / yukarı-ortaçağ döneminde köylülerin anti-feodal savaşımı / batı avrupa'da feodal ilişkilerin biçimlenmesinin karakteristik çizgileri / 2. doğu avrupa'da feodal ilişkilerin biçimlenmesi / doğu slavlarında feodal evrimin özellikleri / kiev rusyası / uluslararası arenada kiev devletinin rolü / 3. asya ve afrika ülkelerinde feodalitenin yapısı / köleci toplumun bağrında feodalitenin doğuşu. çin / japonya'da ve hindi-çin yarımadasında feodalitenin gelişmesi / hint feodal toplumunda ilkel kölelik kalıntıları / göçebelerin ilkel topluluk düzeninin dağılması temeli üzerinde feodal ilişkilerin gelişmesi / afrika kıtasında feodal ilişkilerin biçimlenmesi / feodal üretim tarzının niteleyici çizgileri / burjuva tarihçilere göre feodalitenin özü


•ikinci bölüm. - feodalitenin açılıp gelişme çağı

1. zanaatçılığın ve ticaretin ilerlemesi / zanaatlarda uzmanlaşma / zanaatçı ile pazar arasında ilişkilerin kurulması / kent ile kır arasında toplumsal işbölümü / kasabaların kuruluşu / köylülerin kişisel bağımlılıktan kurtulmaları / italya'nın ve güney fransa'nın kentleri / rus kentleri / ticari üretim, tüccarlar / loncanın doğuşu / ticaretin gelişmesi ve feodal düzende paranın rolü / feodal senyörlere karşı kentlerin savaşımı / patrisyenlerle zanaatçılar arasında savaşım / loncalar / kalfalar ve çıraklar / tefeci sermaye / sömürücülere karşı savaşım / 2. meta-para ilişkileri ve kır. rantta değişiklikler / köylüler arasında artan eşitsizlik / toprağın küçük köylüler tarafından kiralanması / kentlerin ekonomik büyümesi ve yerel pazarların gelişmesi / burjuva tarihçilikte kent sorunu / 3. egemen feodal sınıfın siyaseti. yeni devlet biçimleri / merkezileşmenin ilerlemesi / toplum katlarında feodal monarşinin kuruluşu / 4. merkez" rus devleti / rus topraklarının birleştirilmesi / pazar bağlarının gelişmesi / hiyerarşik feodal monarşi / rus devletinin uluslararası etkisi / 5. asya ve afrika ülkelerinde feodalitenin gelişmesi / ileri feodalite çağında çin / hindistan / arabistan'da feodalitenin evrimi / afrika kıtasındaki devletler / doğu akdeniz ülkelerine asker" sömürgeleştirme seferleri (haçlılar) / birinci haçlı seferi / haçlı seferlerinin toprağa ilişkin ve ekonomik sonuçları / 6. feodal toplumların ideolojisi ve uygarlığı, dinin ve kilisenin rolü / katolik kilisesi / manevi yaşamda kilisenin tekeli / müslüman dini / budizm / anti-feodal ideolojinin ilerlemesi / mezhep sapkınlıkları / 7. halk yığınlarının anti-feodal savaşımı / anti-feodal savaşımın ekonomik temeli / halk ayaklanmalarının rolü / halk yığınları savaşımının ruhban zümresine karşı olma niteliği / mezhep sapkınlığı niteliği taşıyan halk hareketlerinin rolü


•üçüncü bölüm. - feodalitenin dağılıp parçalanma çağı (kapitalist ilişkilerin doğuşu)

1. ekonomide değişiklikler / üretici güçlerin ve toplumsal işbölümünün gelişmesi / sermayenin ortaya çıkışının tarihsel koşulu, ilkel birikim / basit kapitalist elbirliği ve manüfaktür / köylülerin zorla mülksüzleştirilmesi / kamu borçları ve himayecilik / büyük coğrafi keşifler ve ilk sömürge fetihleri / "fiyatlarda devrim" / sömürgeleri sömürme sistemi / 2. toplumsal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi / ulusların ortaya çıkışı / burjuvazinin ve proletaryanın oluşması / mutlakiyetçi feodal monarşi / 3. yeni ideolojik olaylar / rönesansın kültür ve ideolojisi / reform / almanya'da reform. 1524-1525 büyük köylü savaşı / protestanlığın yayılması / 4. 16. yüzyılda hollanda'da burjuva devrimi / devrimin zorunluluğu / 16. yüzyılın başında hollanda / loncaların gerilemesi ve kapitalizmin gelişmesi / feodal soyluluk ve ulusal boyunduruk / hollanda cumhuriyetinin kuruluşu. hollanda devriminin anlamı

03 Şubat 2010 16:35

zubritski mitropolski kerov

Kitap Adı
kapitalist toplum
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle